Unik Novusmätning: Drygt sex av tio vill förstatliga apoteken och betala mer i skatt för beredskapslager

Unik Novusmätning: Drygt sex av tio vill förstatliga apoteken och betala mer i skatt för beredskapslager

I en opinionsundersökning från Novus beställd av folkrörelsen Skiftet framgår att 64% av Sveriges invånare vill förstatliga apoteken och lika många är beredda att betala högre skatt för att landet ska skaffa beredskapslager.

Undersökningen genomfördes 9-15 april och bestod av 1 093 intervjuer. En majoritet för förslagen finns i hela landet, men verkar vara starkare utanför huvudstadsområdet.

Robin Zachari, kanslichef på Skiftet:

”Vi ser att en majoritet är beredda att betala mer i skatt för att vi ska ha bättre beredskap i framtiden och en majoritet vill förstatliga apoteken. 64 procent vill förstatliga apoteken och höja skatten för att öka beredskapen.”

Robin Zachari fortsätter:

”Människor i Sverige föredrar uppenbarligen beredskap framför nedskärningar, och ser hellre statliga Apotek än en fortsatt privatisering”.

“Vi kan också se att äldre och boende i Norrland i större utsträckning vill förstatliga apoteken än yngre och att höginkomsttagare samt de som bor i Stockholm inte vill det. Äldre är i större behov och märker problemen snabbare än yngre. 

Apoteken har gått från att vara en stöttepelare för samhället till att bli som vilken butik som helst. De flesta verkar inte vara nöjda med den utvecklingen även om det här finns en klyfta mellan stad och land, utbildning och inkomst.”

Kampanjen Återförstatliga Apoteken, skapad via Mittskifte, har i skrivande stund skrivits under av 25 000 personer, och intresset ökar snabbt. Opinionsundersökningen ger ytterligare vind i seglen åt detta ideella initiativ som förväntas fortsätta sitt arbete.

Robin Zachari, kanslichef på Skiftet:

“Det finns många beslut som lett fram till den försämrade krisberedskap vi har idag. Vår bästa chans att rätta till detta är att gå ihop och kräva förändring och ansvar från beslutsfattarna.”

“Det räcker inte med att många håller med för att något ska förändras. Vi kommer att fortsätta stötta kampanjen och genomföra aktiviteter för att sätta press på politikerna att återigen sätta Apoteken i samhällets tjänst och att staten ska bygga beredskapslager för att vi ska vara redo vid nästa kris”

Länk till Novus rapport: https://skiftet.org/app/uploads/2020/04/Novus-diagramrapport_skiftet-april-2020.pdf

Länk till upprop: https://www.mittskifte.org/petitions/aterforstatliga-apoteken

Frågorna som ställdes

Höjd skatt

FRÅGA: Hur väl instämmer du i följande påstående?

För att vara bättre förberedda på att möta pandemier liknande Corona kan det vara motiverat med en begränsad skattehöjning för att skapa ett beredskapslager med medicin och sjukvårdsprodukter.

  • Instämmer helt och hållet: 30%
  • Instämmer delvis: 34%
  • Tar delvis avstånd från: 12%
  • Tar helt avstånd från: 17%
  • Vet ej: 7%

Sammanfattning: 64% Instämmer i en begränsad skattehöjning för att skapa ett beredskapslager. 29% Tar avstånd från en begränsad skattehöjning för att skapa ett beredskapslager.

De statistiskt signifikanta skillnaderna mellan grupper är att män i högre utsträckning tar avstånd (35%) och att personer mellan 30-49 gör det (34%).

Förstatliga apoteken

FRÅGA: Hur väl instämmer du i följande påstående?

Med tanke på de effekter Coronapandemin har haft på samhället och på dess invånare tycker jag det är en bra idé att åter förstatliga apoteksverksamheten. (Detta skulle inte beröra möjligheten att köpa receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln.)

  • Instämmer helt och hållet: 40%
  • Instämmer delvis: 25%
  • Tar delvis avstånd från: 12%
  • Tar helt avstånd från: 12%
  • Vet ej: 12%

Sammanfattning: 64% instämmer i att förstatliga apoteken med en övervikt för de som instämmer helt och hållet. 24% tar avstånd från förstatligande av apoteket.

Det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan grupper. Bland de som instämmer är det fler personer personer mellan 64-79 år som instämmer (74%), boende i Norrland (74%) och de med en hushållsinkomst mellan 500-799 tkr (73%).

Bland de som inte instämmer avviker män (28%), universitetsutbildade (29%), höginkomsttagare (30%) och boende i Stockholm (30%).

Genomförande

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade

Sverigepanel som ger representativa resultat.

Antal intervjuer: 1093

Fältperiod 9- 15 april 2020

Deltagarfrekvens: 66%

Felmarginal

Vid 1 000 intervjuer:

Vid utfall 20/80: +/ 2,5%

Vid utfall 50/50: +/ 3,2%

Mer information

Robin Zachari – kanslichef, [email protected], 073 773 91 88, pressbild: https://skiftet.org/app/uploads/2017/09/RobinZachari_Skiftet.jpg

Läs mer om folkrörelsen Skiftet: https://skiftet.org/om-skiftet/

Bildcredd: Holger.Ellgaard, Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell, https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Fil:Apotek_Hj%C3%A4rtat_Kungens_kurva_2016.jpg

Fler nyheter