Unik opinionsmätning om Ceta-avtalet visar låg kännedom

Strax över hälften tillfrågade svenskar har låg eller ingen kännedom om det planerade Ceta-avtalet mellan EU och Kanada. Därtill uppger enbart 5 procent att de anser sig ha tillräcklig kunskap om avtalet och vad det innebär.

I en aldrig tidigare gjord undersökning ställer Skiftet med hjälp av analysföretaget Novus frågor om kännedomen kring Ceta. Där svarar enbart 21 procentenheter att de känner till avtalet och 28 att de har hört talas om det. Övriga 51 procent svarar att de antingen är tveksamma eller inte har hört talas om avtalet.


screen-shot-2017-01-31-at-13-15-20


Undersökningen visar att, bland de som känner till eller har hört talas om avtalet, har få tillräcklig kunskap om vad det innebär. I en skala mellan 1 och 5 – där 1 står för instämmer inte alls och 5 instämmer helt – svarar hela 35 procent alternativ 1, alltså ”instämmer inte alls” på om de anser sig ha tillräcklig kunskap om avtalet och vad det innebär. 29 procentenheter uppger alternativ 2 och enbart 5 procent instämmer helt i att de anser sig ha tillräcklig kunskap (alternativ 5). En majoritet vill veta mer om avtalet.


screen-shot-2017-01-31-at-13-15-30


Grundfrågan som ställdes av Novus löd: ”Känner du till att det har förhandlats fram ett internationellt handelsavtal mellan EU och Kanada?”

Fler nyheter